Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 1 september 2020

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van alle diensten van Corina Zwaan, Sax in Bedrijf, Music & Soul (wij). Denk aan saxofoonlessen, coachsessies, training, workshops, online programma’s , nieuwsbrieven en (andere) diensten aangeboden via onze website.
1.2. Als je gebruik maakt van een van onze diensten, betekent dat je akkoord gaan met alle algemene voorwaarden en dat je gebonden bent aan deze algemene voorwaarden, de AVG en eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke producten of diensten van ons bedrijf.
1.3. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of nieuwe voorwaarden toe te voegen. In dat geval plaatsen we herziende algemene voorwaarden op deze website. Bij blijvend gebruik van deze website en onze diensten ga je akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij we onze diensten leveren. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als een derde partij (persoon of onderneming) wordt betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Ook deze kan zich beroepen op deze algemene voorwaarden.
2.3 Indien één of meerdere van deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. We gaan in overleg om een nieuwe bepaling vast te stellen in overeenstemming met het doel en de strekking van de nietig verklaarde bepaling.

3. Totstandkoming
3.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen na datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand na jouw schriftelijke bevestiging.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer je een proefles, losse les, knipkaart, of wekelijkse lessen aanschaft om onze lessen te volgen. En wanneer je aangeeft een coaching, cursus, workshop, (online) programma, of training bij ons te willen volgen. Deze aanmelding geschiedt schriftelijk, via e-mail of Signal, Whatsapp. Middels deze aanmelding ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
3.3. Wij houden bij sommige diensten een minimaal en maximaal aantal deelnemers aan. Bij onder- en over inschrijving wordt schriftelijk gecommuniceerd. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de activiteit geannuleerd. Bij overschrijving zijn er verschillende mogelijkheden, wordt je op de wachtlijst geplaatst, of wordt in overleg een alternatieve groep gestart.

4. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst
4.1 Een bindende overeenkomst betekent voor ons een inspanningsverplichting en zeker geen resultaatsverplichting. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen we de overeenkomst tijdig en in overleg aanpassen.
4.3 Indien deze wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, lichten we je hierover van tevoren in. Daarbij ben je wel verplicht het nieuwe honorarium te voldoen, als de wijzigingen dat met zich meebrengen.
4.4 Wij hebben het recht de overeengekomen werkzaamheden uit te stellen, als we hier door omstandigheden, buiten onze invloedsfeer, toe genoodzaakt zijn.
4.5 Wij hebben het recht zonder opgave van redenen de les of workshop te annuleren of een andere docent in te zetten om deze te vervangen. Wij hebben het recht verschillende werkzaamheden te laten verrichten door derden (persoon of onderneming).
4.6 Wij hebben de vrijheid om lestijden, workshoptijden, coachtijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website, e-mail of telefonisch van alle wijzigingen zo spoedig mogelijk op de hoogte gehouden.

5. Betaling van de overeenkomst
5.1. Wij zijn gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidstelling te vragen, voordat we de prestatie van onze overeenkomst leveren.
5.2. Ons honorarium bestaat uit vooraf bepaalde uurtarieven. Deze wordt per geleverde dienst, eventueel in overleg, berekend op basis van onze vaste les,-uur- of dagtarieven. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief, reizen en andere gemaakte onkosten. Tenzij anders overeengekomen of vermeldt.
5.3. Betaling verloopt via factuur en dient, tenzij anders overeengekomen, binnen 7 dagen na factuurdatum, te worden betaald op de aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
5.4. Indien wenselijk kunnen we een betalingsregeling afspreken. De betalingstermijnen dienen dan in acht genomen te worden. Worden deze overschreden dan kan worden overgegaan op betaling ineens van het openstaande factuurbedrag.
5.5. Bij niet of niet-tijdige betaling, sturen we een eerste kosteloze aanmaning, met het verzoek om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat we het verschuldigde bedrag hebben ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning, waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van deze betalingstermijn invorderingskosten en incassokosten in rekening worden gebracht.
5.6. Wanneer incassokosten gemaakt worden ben je wettelijk verplichte alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de buitenrechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
5.7. Indien je niet aan je betalingsplicht niet voldoet, staat het ons vrij de dienstverlening te staken.

6. Wijziging en beëindiging
6.1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.
6.2. Indien tussentijds blijkt dat het voor adequate uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan.
6.3. In het geval van een online programma, knipkaart, cursus (wekelijkse lessen), workshop en / of training geldt dat beëindiging op ieder gewenst moment mogelijk is. Er vindt echter geen restitutie plaats van de betaling.
6.4. Een knipkaart voor de lessen is 1 jaar geldig na aankoopdatum. Daarna komen alle lessen te vervallen.

7. Annulering en afzegging
7.1. Wij hebben het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coaching traject te annuleren of je deelname te weigeren.
7.2. Bij annulering van onze activiteiten bij onvoldoende aanmeldingen vindt volledige restitutie plaats van het cursusgeld.
7.3 Als je je bedenkt of wilt annuleren na aanschaf van coaching of materiaal dan is er op al het aangeboden materiaal een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing na factuurdatum. Indien in deze 14 dagen gebruik is gemaakt van het materiaal, er persoonlijke afspraken hebben plaatsgevonden en/of er persoonlijke begeleiding heeft plaatsgevonden via WhatsApp, email of online, wordt de tijd en/of het materiaal in mindering gebracht van het reeds betaalde bedrag, of gefactureerd wanneer er nog geen betaling is gedaan. Er wordt in dat geval een uurtarief van €111 exclusief btw gehanteerd, dan wel een evenredige berekening van de gebruikte online programma’s (bijvoorbeeld bij een traject van 6 maanden het totaalbedrag van de programma’s gedeeld door 6×1 voor de eerste maand). Als er binnen deze 14 dagen geen gebruik is gemaakt van de persoonlijke account en dus niet is ingelogd op de leeromgeving, worden er geen kosten in rekening gebracht voor het online materiaal. Eventueel terug te betalen bedragen worden binnen een maand overgemaakt.
7.4. Mocht je om bepaalde redenen genoodzaakt later in het traject te annuleren dan kan dat alleen schriftelijk met opgaaf van redenen. Wij beoordelen of de aangegeven reden zwaarwegend genoeg is om over te gaan tot restitutie. Een annulering is alleen geldig wanneer wij een schriftelijke bevestiging hiervoor hebben gestuurd.
7.5. Verder gelden de volgende voorwaarden.
– Bij een individuele coachsessie is de opzegtermijn uiterlijk 24 uur voor de sessie. Indien je later afzegt wordt 100% van het te factureren bedrag in rekening gebracht. Verplaatsen is dan niet mogelijk. 
– Het afmelden voor een workshop of programma is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Bij afzegging tot 2 weken voor de workshop is 50% van het workshop-bedrag verschuldigd. Tot twee weken voor de workshop is restitutie niet meer mogelijk. Wel kun je, in overleg en na onze bevestiging, een andere deelnemer in jouw plaats laten gaan.
7.6. Meld je meer dan 24 uur voor aanvang van de knipkaart les of coachsessie af per e-mail, whatsapp, signal of telefonisch, wanneer je niet kunt deelnemen. Gemiste lessen kunnen dan in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen dezelfde cursus. Voor wekelijkse lessen is geen inhaalmoment mogelijk.
7.7. Zonder afmelding vervalt je les of coachsessie bestaat er geen recht op inhalen. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen van de deelnemer. Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met ons voor een eventuele regeling.

8. Geheimhouding en gebruik van materialen
8.1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie van cursisten, cliënten en opdrachtnemers.
8.2. Bij onze activiteiten wordt oefenmateriaal uitgereikt. Het betreft hier teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en / of logo’s. Je mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe we deze verstrekt hebben. Ze mag niet zonder toestemming vermenigvuldigd of gewijzigd worden. Niets uit onze uitgedeelde informatie mag zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.
8.3. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op onze geleverde diensten, blijven wij eigenaar van deze rechten.
8.4. Wij hebben het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover we hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden overbrengen.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit op basis van een inspanningsverbintenis en niet op basis van een resultaatsverbintenis.
9.2. Je volgt de lessen, coachsessies, workshops of programma’s of andere gerelateerde activiteiten volledig op eigen risico. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, opgelopen letsel of het behalen van je doelen.
9.3. Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichamelijke en psychische gezondheid voor tijdens en na de les of andere activiteit. Als je onder medische, psychische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de coaching. Meld eventuele klachten aan ons vóór aanvang van de activiteit. Tijdens de activiteit ben je zelf verantwoordelijk om de oefeningen zorgvuldig uit te voeren.
9.4. In het geval van een online programma en / of gebruik van beeld of audio materiaal geldt dat het volledige risico is voor degene die de film bekijkt of audio opname beluisterd. Doe dit ook niet wanneer je andere activiteiten uitvoert, een voertuig bestuurt en / of apparatuur en / of machines bedient.
9.5. Je bent zelf verantwoordelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of verlies van je eigendommen, voor, tijdens en na de door ons georganiseerde activiteiten.

10. Klachten en geschillen
10.1. Klachten over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden kun je binnen 7 dagen na ontdekking en/of 14 dagen na afronding van de overeenkomst schriftelijk melden. Indien een klacht gegrond is, zullen we de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
10.2. Op iedere overeenkomst is ons Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in mei 2018.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Corina Zwaan. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Corina Zwaan, Sax in Bedrijf, Music & Soul.
Corina Zwaan- Sax in Bedrijf- Music & Soul – KvK 3214867
corinazwaan@hotmail.com.